• 1

  Commercial | Nora | Keskitaso | Koreografia

  • Koreografian opetus, osa 1

  • Koreografia musiikilla, osa 1

  • Koreografian opetus, osa 2

  • Koreografia musiikilla, osa 2

  • Koreografian opetus, osa 3

  • Koreografia musiikilla, osa 3